Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Development of a new website
Procurements - 20.12.2022

Development of a new website

Αθήνα, 19/12/2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου:206

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια “Δημιουργία νέας ιστοσελίδας των Γιατρών του Κόσμου” συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 9.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης με τίτλο: «Δημιουργία Ιστοσελίδας», του Προγράμματος “ΘΕΟ.ΡΟ – Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025”, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό G.3.1 με κωδικό έργου EEA-1144.
 3. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας το 2022 τα 32 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας  τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά, τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ευάλωτων γυναικών), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια / δημιουργία νέας ιστοσελίδας των Γιατρών του Κόσμου για το έργο με τίτλο: «ΘΕΟ.ΡΟ – Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025», που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου.

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ. υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας επιθυμούν να ανανεώσουν στη διαδικτυακή τους σελίδα στον ιστότοπο mdmgreece.gr με μια νέα εκσυγχρονισμένη που θα προσφέρει νέες διαδραστικές εμπειρίες στους χρήστες/επισκέπτες.  Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούν ανάδοχο για την δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Η αύξηση ηλεκτρονικών δωρεών, μέσω ασφαλών και εύχρηστων εφαρμογών
 • Να μπορεί να αναζητήσει βοήθεια ο πληθυσμός που μπορούν να υποστηρίξουν οι ΓτΚ
 • Η τακτική ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες των δομών των ΓτΚ
 • Η ενδυνάμωση του ονόματος των Γιατρών του Κόσμου ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου
 • Να αποτελεί πηγή έγκυρης πληροφόρησης μέσω ερευνών και ενημερωτικού υλικού που εκδίδουν οι ΓτΚ
 • Να γίνει ένας ελκυστικός χώρος προβολής των προγραμμάτων και των χορηγών
 • Να εκφράζει τις ιδέες και τους στόχους των ΓτΚ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Σύγχρονη εφαρμογή οικονομικών δωρεών
 • Ενδιαφέρον περιεχόμενο για τους επισκέπτες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από δράσεις και ωφελούμενους των ΓτΚ
 • Ανανεωμένη εμπειρία περιήγησης των επισκεπτών
 • Διαμοιρασμός του περιεχομένου στα Social Media
 • Εμφάνιση σε καλές θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης
 • Εφαρμογή οδηγιών Οπτικής Επικοινωνίας του Διεθνούς Δικτύου

ΠΕΡΙΓΦΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα θα αποτελείται από τις παρακάτω σελίδες (τα ονόματα των σελίδων είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τo στάδιο της ανάπτυξης):

 • Αρχική

  • Οι σημαντικότερες πληροφορίες επικαιρότητας των ΓτΚ ανά κατηγορία
  • Βασικές πληροφορίες / μηνύματα για τους ΓτΚ
  • Χώρο προβολής κεντρικής προβολής (main slider)
  • Χώρο πραγματοποίησης δωρεάς
  • Χώρο προβολής λογοτύπων χορηγών/υποστηρικτών
  • Διαδραστικός χάρτης με τοποθεσίες παρέμβασης των ΓτΚ
 • Η Οργάνωση

  • Σελίδα περιγραφής της οργάνωσης (Ιστορικό, Καταστατικό, Χρονολόγιο, Βραβεύσεις)
  • Σελίδα Διακυβέρνησης των ΓτΚ (Διοικητικό Συμβούλιο, Μήνυμα Προέδρου, Διοίκηση, Οργανωτική Δομή, Πιστοποιήσεις)
  • Πολιτικές και Διαδικασίες
  • Διεθνές Δίκτυο των ΓτΚ, Συνολική αποτίμηση του έργου των ΓτΚ διεθνώς, πληροφορίες των παραρτημάτων
 • Τι Κάνουμε

Τι δράσεις κάνουν οι ΓτΚ, ποιους βοηθούν, τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Παρουσίαση των αξόνων δράσης των ΓτΚ με προβολή των αντίστοιχων προγραμμάτων και δράσεων ανά θεματική.

 • Προαγωγή Υγείας και Κοινωνική Ιατρική
 • Φροντίδα και Προστασία Παιδιών
 • Σεξουαλική, Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα
 • Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
 • Στεγαστική βοήθεια
 • Μείωση βλάβης
 • Προστασία και Περίθαλψη Αιτούντων Άσυλο
 • Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη
 • Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Διεθνής Βοήθεια
 • Δημόσια Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Covid19
 • Ενημέρωση

Σελίδα στην οποία θα αναρτιούνται συγκεντρωτικά οι ενημερώσεις των ΓτΚ, τα Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμοί και Προσκλήσεις, Αναρτήσεις από τα Social Media. Κάθε ανάρτηση θα είναι κατηγοριοποιημένη (Για παράδειγμα: Ιστορίες, Δελτίου Τύπου, Διεθνή Νέα, Επείγοντα κα.)

 • Συμμετέχω

  • Σελίδα για τον εθελοντισμό στους ΓτΚ με δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω τυποποιημένης φόρμα από τους χρήστες/επισκέπτες. Ιστορίες εθελοντών.
  • Σελίδα για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας στους ΓτΚ
  • Χορηγοί και Υποστηρικτές
 • Δωρεές

  • Σελίδα με τους τρόπους οικονομικών και υλικών δωρεών προς τους ΓτΚ.
  • Σελίδα προβολής εποχιακών αντικειμένων (Χριστουγεννιάτικες Λαμπάδες, Κάρτες, Αφίσες, Τσάντες κα) και δυνατότητα επιλογής για εκδήλωση ενδιαφέροντος με αυτόματη αποστολή στο email του Τμήματος Δωρεών.
  • Εφαρμογή πραγματοποίησης οικονομικής δωρεάς μέσω τραπέζης και PayPal. Η εφαρμογή ολοκλήρωσης δωρεάς μπορεί να εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα παρέχοντας στο χρήστη/επισκέπτη περαιτέρω πληροφορίες και πιθανές δυνατότητες.
 • Εκδόσεις

Χώρος στον οποίο θα είναι διαθέσιμες και κατηγοριοποιημένες έρευνες, αναφορές προγραμμάτων και δράσεων και ψηφιακό ενημερωτικό υλικό των ΓτΚ.

 • Επικοινωνία

 • Σελίδα με τα στοιχεία των ΓτΚ

Φόρμα επικοινωνίας σε συγκεκριμένα Τμήματα (Γραμματεία, Εθελοντισμού, Δωρεών κα)

Συχνές ερωτήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 • Εφαρμογή για πραγματοποίηση οικονομικών δωρεών μέσω τραπέζης και PayPal
 • Φόρμες επικοινωνίας που καταλήγουν την αλληλογραφία σε αντίστοιχες θυρίδες
 • Εργαλείο SEO
 • Google Analytics
 • Εφαρμογή βοηθητικής ανάγνωσης για ΑμΕΑ
 • Χρονολόγιο
 • Διαδραστικός χάρτης προβολής σημείων παρεμβάσεων των ΓτΚ
 • Ενσωμάτωση και προβολή περιεχομένου από Social Media
 • Εγγραφή σε λίστα ενημερώσεων (Newsletter)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Τελευταία έκδοση WordPress
 • Το hosting θα γίνει στην υπάρχουσα υπηρεσία που χρησιμοποιούν οι ΓτΚ (TopHost)
 • Πιστοποιητικό ασφαλείας SSL

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, οι Γιατροί του Κόσμου θα παραχωρήσουν το οπτικοακουστικό υλικό, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και θα συμβάλλουν στη σύνταξη των κειμένων, εάν αυτό χρειαστεί. Η εμφάνιση της ιστοσελίδας θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες Οπτικής Επικοινωνίας των Γιατρών του Κόσμου.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Η ιστοσελίδα των Γιατρών του κόσμου στοχεύει στην προσέγγιση των παρακάτω πληθυσμιακών ομάδων:

 • Γενικός πληθυσμός
 • Άλλοι Οργανισμοί (Εταιρίες και Ιδρύματα)
 • Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Πλήρως λειτουργική ιστοσελίδα κατόπιν δοκιμαστικών ελέγχων όλων των λειτουργιών
 • Κωδικοί πρόσβασης στο διαχειριστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας και των πρόσθετων λειτουργιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται έως το ποσό των 9.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα απαιτηθούν για την δημιουργία της ιστοσελίδας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορά που αναφέρει ρητά τη συμμόρφωσή του με τους όρους του παρόντος εγγράφου, τη μεθοδολογία εργασίας που θα ακολουθήσει για την επίτευξη των ειδικών στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της δράσης, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω και την ρητή του δέσμευση για την παραγωγή των παραδοτέων της δράσης, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω και στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει το παρόν έγγραφο ήτοι όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου 2022.

Επίσης κάθε υποψήφιος ανάδοχος καταθέτει ενδεικτικά ψηφιακά προσχέδια της ιστοσελίδας.

Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέτει σε ψηφιακή μορφή, συναφή δείγματα εργασιών που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του έργου, με δυνατότητα πίστωσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συμφερότερη προσφορά, που πληροί όλες τις ποιοτικές, ποσοτικές και τεχνικές προδιαγραφές όλων των ζητούμενων ειδών.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα θα αποσταλεί σε τουλάχιστον τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή την προσφορά τους με σφραγίδα και υπογραφή, στο email creative@mdmgreece.gr, βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επικοινωνίας των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας στο 210.32.13.150 και στο creative@mdmgreece.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, B. Ψηφιακή παρουσίαση προσχεδίων Γ. Δείγματα εργασιών σε ψηφιακή μορφή Δ. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως 20/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»