Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Fundraising Campaigns
Procurements - 29.12.2022

Fundraising Campaigns

Αθήνα, 29.12.2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 213

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια «Τριών Ψηφιακών Εκστρατειών Εύρεσης Πόρων» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «Ψηφιακές Καμπάνιες Crowdfunding», του Προγράμματος “ΘΕΟ.ΡΟ – Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025”, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό G.3.1 με κωδικό έργου EEA-1144.
 3. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας το 2022 τα 32 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας  τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά, τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ευάλωτων γυναικών), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια τριών (3) Ψηφιακών Εκστρατειών Εύρεσης Πόρων για το έργο με τίτλο: «ΘΕΟ.ΡΟ – Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025», που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου.

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ. υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέχρι το τέλος του έτους 2023, τρεις (3) ψηφιακές εκστρατείες με γενικότερους στόχους την αύξηση των οικονομικών πόρων που προέρχονται από ιδιώτες καθώς και τη διεύρυνση της δικτύωσης των Γιατρών του Κόσμου με εταιρίες και ιδρύματα που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις δράσεις της Οργάνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούν ανάδοχο που θα καθορίσει τη στρατηγική επικοινωνίας, τη δημιουργία και την υλοποίηση των εκστρατειών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω της υλοποίησης των τριών (3) εκστρατειών οι Γιατροί του Κόσμου επιδιώκουν:

 • Τη συγκέντρωση οικονομικών δωρεών από ιδιώτες, εταιρίες και ιδρύματα
 • Την αύξηση της προβολής των Γιατρών του Κόσμου στα δημοσιογραφικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα
 • Την ανάπτυξη της λίστας επαφών των Γιατρών του Κόσμου (Ιδιώτες, Δημοσιογράφοι κα)
 • Την εύρεση και επικοινωνία με εταιρίες για δωρεές ή οικονομική υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου
 • Την ενδυνάμωση της συμμετοχής του πληθυσμού στην Κοινωνία των Πολιτών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΑ

Οι εκστρατείες θα υλοποιηθούν με αξιοποίηση των παρακάτω μέσων:

 • Προωθημένες δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα των Γιατρών του Κόσμου
 • Εκδηλώσεις (Διαδικτυακές ή και με φυσική παρουσία)
 • Διαφημίσεις σε ιστότοπους, μηχανές αναζήτησης και εφαρμογές
 • Προβολή στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου
 • Δημιουργία σελίδας σε πλατφόρμα Crowdfunding
 • Μαζική αποστολή emails
 • Δημοσιεύσεις άρθρων σε δημοσιογραφικές ιστοσελίδες ευρείας προβολής
 • Συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες

ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι εκστρατείες στοχεύουν στην προσέγγιση των παρακάτω πληθυσμιακών ομάδων:

 • Γενικός πληθυσμός
 • Άλλοι Οργανισμοί (Εταιρίες και Ιδρύματα)
 • Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι θεματικοί άξονες που θα έχουν οι εκστρατείες περιγράφονται παρακάτω. Κάθε ανάδοχος μπορεί να επιλέξει δύο (2) που επιθυμεί και υποχρεωτικά τον άξονα για τις «Επείγουσες Παρεμβάσεις».

Περιβάλλον και Ευάλωτοι Πληθυσμοί

Περιγραφή: Η περιβαλλοντική αδικία που εκφράζεται μέσα από τις κακές / “sub-standard” συνθήκες διαβίωσης, το ανθυγιεινό περιβάλλον, είναι βασικός προσδιοριστής της κακής υγείας τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Η σύνδεση περιβαλλοντικής αδικίας και κακής υγείας χαρακτηρίζει τις ευάλωτες ομάδες που περιθάλπουν οι Γιατροί του Κόσμου αντιμετωπίζοντας προβλήματα φυσικής υγείας, ευεξίας και ψυχικής υγείας τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στην οικογενειακή και κοινωνική (τους) ζωή. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ευάλωτων ανθρώπων που εξυπηρετούν οι Γιατροί του Κόσμου παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένη από το δημόσιο σύστημα υγείας και ανήμπορη να προσεγγίσει ιδιώτες ιατρούς λόγω κόστους, ή να διεκδικήσει ενεργά καλύτερες συνθήκες ζωής. Η περιβαλλοντική αδικία και η κακή ατομική υγεία και υγιεινή που συνδέονται με αυτή, αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία σε καταστάσεις όπως η πανδημία της Covid-19 και συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ενδεικτικές Δράσεις: Για την προάσπιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην Υγεία, οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες μέσω των Πολυϊατρείων τους και των κινητών ιατρικών μονάδων τους σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή και σε σημεία που συγκεντρώνεται ευάλωτος πληθυσμός (Streetwork). Ταυτόχρονα λειτουργούν Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων παρέχοντας ιατροφαρμακευτική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στόχος: Η ενίσχυση των δράσεων των Γιατρών του Κόσμου στην προάσπιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην Υγεία, ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Πρόσφυγες και Μετανάστες

Περιγραφή: Οι Γιατροί το Κόσμου διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και δυνατότητα για την ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για την φροντίδα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων τόσο σε κέντρα υποδοχής όσο και σε εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας. Παράλληλα διενεργούν δράσεις ευαισθητοποίησης και μέτρων πρόληψης για τις τοπικές κοινωνίες, όπου εδράζονται οι δομές υποδοχής. Προασπίζοντας πάντοτε το δικαίωμα των πολιτών τρίτων χωρών σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, βασικές υπηρεσίες και ασφαλή διαδικασία ασύλου, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς και τους τοπικούς εταίρους. Οι δράσεις των Γιατρών του Κόσμου συνεχίζονται και ενισχύονται στην βάση όχι μόνο της αναμφισβήτητης ανάγκης αλλά και ως αντίβαρο στις πολιτικές αποτροπής που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ενδεικτικές Δράσεις: Όντας παρόντες στο νησί της Λέσβου από την αρχή της προσφυγικής κρίσης το 2015, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναπτύξει πληθώρα δράσεων για την υποστήριξη των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών, τόσο στη στέγαση όσο και στην Υγεία. Μέσω των Ανοικτών Πολυιατρείων, της ομάδας εντός του ΚΥΤ Λέσβου αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδα χρειαστεί μέσω κινητών ιατρικών μονάδων, παρέχουν υπηρεσίες Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Λειτουργούν δομή φιλοξενίας για γυναίκες και παιδιά κατά την περίοδο αίτησης ασύλου, παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στόχος: Η ενίσχυση των δράσεων των Γιατρών του Κόσμου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Υγεία Μητέρας-Παιδιού

Περιγραφή: Ακολουθώντας τις θεματικές προτεραιότητες του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ οι οποίες μεγεθύνουν τον συνολικό αντίκτυπο των δράσεων της οργάνωσης, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας εστιάζουν όχι μόνο στην Υγεία αλλά και στη Προστασία Μητέρας-Παιδιού διαμέσου μιας προσέγγισης που δίνει έμφαση στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα. Η Υγεία Μητέρας Παιδιού αποτελεί επίσης “σημείο εισόδου” (entry point) σε άλλες θεματικές όπως η Έμφυλη βία αλλά και στο σημαντικότερο διακύβευμα των διακρίσεων με βάση το φύλο και την ηλικία.

Ενδεικτικές Δράσεις: Για την προάσπιση της υγείας και της προστασίας Μητέρας-Παιδιού, οι Γιατροί του Κόσμου λειτουργούν Παιδιατρικό και Γυναικολογικό τμήμα στα Ανοικτά Πολυϊατρεία τους, διεξάγουν παιδικούς εμβολιασμούς σε περιοχές που συγκεντρώνεται πληθυσμός με περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα υγείας και παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική σε μητέρες.

Στόχος: Η ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Γιατρών του Κόσμου, που αφορούν την Υγεία και την Προστασία Μητέρας-Παιδιού

Επείγουσες Παρεμβάσεις

Περιγραφή: Παραδοσιακό και ευρέως γνωστό μέρος της δράσης των Γιατρών του Κόσμου, οι επείγουσες παρεμβάσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της δράσης της οργάνωσης. Αυτό που είναι νέο φαινόμενο ωστόσο είναι η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στην χώρα μας και στον πλανήτη ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Οι Γιατροί του Κόσμου παραμένουν στο πλευρό των πληγέντων και διατηρούν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε επείγουσες καταστροφές εντός της επικράτειας σε χρονικό περιθώριο 48-72 ωρών σε συνεργασία και συμφωνία με τις τοπικές, τις εθνικές αρχές και τις κατά τόπους κοινότητες.

Ενδεικτικές Δράσεις: Οι Γιατροί του Κόσμου έρχονται τακτικά αντιμέτωποι με επείγουσες ανάγκες στις οποίες καλούνται να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό πληττόμενων πληθυσμών. Ενδεικτικές δράσεις των τελευταίων ετών αποτελούν οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν τις πυρκαγιές στο Μάτι (2018), οι δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας Covid19 (2020), η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό έπειτα από την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της πόλης (2020), οι παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας έπειτα από το σεισμό (2021) και τις δασικές πυρκαγιές στην Εύβοια (2021) και τέλος, η άμεση ανταπόκριση στην υποστήριξη του εκτοπισμένου πληθυσμού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Στόχος: Η ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων των Γιατρών του Κόσμου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε έκτακτο γεγονός που ενδέχεται να προκύψει.

ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Για την αξιολόγηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των εκστρατειών, ορίζονται οι παρακάτω μετρήσιμοι στόχοι:

 • Εύρεση οικονομικών πόρων στο διπλάσιο ύψος της δαπάνη κάθε εκστρατείας.
 • Αύξηση του πληθυσμού (Followers) που ακολουθεί τα κοινωνικά δίκτυα των Γιατρών του Κόσμου κατά 10% (ανά υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης).
 • Πραγματοποίηση τριών (3) συναντήσεων ανά εκστρατεία με εταιρίες και ιδρύματα για οικονομική υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ύψος της συνολικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και επίτευξη των στόχων των τριών (3) εκστρατειών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει πρόταση που αναφέρει αναλυτικά το στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας που θα υλοποιήσει, την περιγραφή των μηνυμάτων σύμφωνα με τους θεματικούς άξονες, προσχέδια των προωθητικών υλικών και την κατανομή του προϋπολογισμού για τις τρεις καμπάνιες. Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέτει σε ψηφιακή μορφή, συναφή δείγματα εργασιών που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν τμηματικών παραλαβών των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του έργου, με δυνατότητα πίστωσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συμφερότερη προσφορά, που πληροί όλες τις ποιοτικές, ποσοτικές και τεχνικές προδιαγραφές όλων των ζητούμενων ειδών.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα θα αποσταλεί σε τουλάχιστον τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή την προσφορά τους με σφραγίδα και υπογραφή, στο email creative@mdmgreece.gr, βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επικοινωνίας των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας στο 210.32.13.150 και στο creative@mdmgreece.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, B. Ψηφιακή παρουσίαση προσχεδίων Γ. Δείγματα εργασιών σε ψηφιακή μορφή Δ. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως 27/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»