Δελτια τυπου - 16.06.2023

Δραση He.Ro.ES

Στοχευμένες δράσεις για μια ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (ΕΚΠΑ / ΕΔΑ, μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου (ΓτΚ) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική Καταστροφών” της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (ΕΚΠΑ / ΠΜΣ Ιατρικής) υλοποιούν τη Δράση He.Ro.ES: Healthy Roma in an  Equal and Inclusive Society με συγχρηματοδότηση από τα EEA Grants και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Δράση με τίτλο He.Ro.ES αποσκοπεί στην προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης, της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, της ατομικής και δημόσιας υγείας και τελικά της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική ζωή, σύμφωνα με την Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά, καθώς και την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Ρομά 2021 – 2030.

Απώτερος στόχος του He.Ro.ES είναι να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά, καθιστώντας τους ικανούς να συναλλάσσονται με τα υπόλοιπα μέλη της Ελληνικής κοινωνίας επί ίσοις όροις και να διεκδικούν τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά τους δικαιώματα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στοχευμένων δράσεων για την ενδυνάμωση της κοινότητας, διεξάγεται ένα πολυσυλλεκτικό ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τους τομείς εμπειρίας και τεχνογνωσίας των συνεργαζόμενων φορέων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τις επιθυμίες των ίδιων των Ρομά, όπως αυτές εκφράζονται από την ίδια την κοινότητα.

Η Ένωση Εταίρων για την υλοποίηση της Δράσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους φορείς:
  1. Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής ΕΚΠΑ (Συντονιστής Εταίρος)
  2. Το ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική Καταστροφών”  ΕΚΠΑ (Εταίρος Υλοποίησης)
  3. Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας” (Εταίρος Υλοποίησης)
  4. Την Ένωση Ελλήνων ΡΟΜΑ Διαμεσολαβητών και Συνεργατών,
  5. Τον σύλλογο «Νέοι Ορίζοντες Ελλήνων ΡΟΜΑ» στο Δήμο Γέρακα,
  6. Τις Κοινωνικές Υπηρεσίες – Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
  7. Το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
  8. Το 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
  9. Το Κέντρο Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου

Μέσω της Δράσης He.Ro.ESοι συνεργαζόμενοι φορείς στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά, ενώ επιδιώκεται η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης τους σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά, όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας των Ρομά -και ειδικότερα των γυναικών – με στόχο την ενδυνάμωσή τους ώστε να αρθεί ο κοινωνικός τους αποκλεισμός και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Πολύτιμη στην υλοποίηση είναι και η τεχνική συμβολή της Ομάδας Δράσης για την “Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά” της Προκαθορισμένης Πράξης 1 του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη συγχρηματοδότηση από τα EEA Grants.

Η Δράση με τίτλο He.Ro.ES υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και επωφελείται με επιχορήγηση ποσού [….] από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς.