Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Πολιτικές και Διαδικασίες

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠολιτικεΣ και ΔιαδικασιεΣ

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στις ευάλωτες ομάδες θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους καθώς και τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Στόχος μας παραμένει πάντοτε η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα.
 • Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και των λειτουργιών του Οργανισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
 • Θέτουμε ως οργανισμός στόχους και παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται.
 • Ο οργανισμός έχει ορίσει Υπεύθυνο Διεργασίας Ποιότητας ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ εφαρμόζεται. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται, προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις του οργανισμού μας.
 • Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ:

 • Η συμμόρφωση του οργανισμού με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η συνεχής βελτίωση του οργανισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
 • Η εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες.