Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
21.07.2023

Προσωπικο Πολυϊατρειου

Αθήνα, 21.07.2023

Α.Π: 375

 

Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Νοσηλευτή/τριας, Κοινωνικού/ης Λειτουργού και Γενικών Καθηκόντων στο Πλαίσιο της από 29.06.2023 με ΑΠ: 359 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικοτήτων Νοσηλευτή/τρια, Κοινωνικού/ης Λειτουργού και Γενικών Καθηκόντων στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

Σε συνέχεια της από 29.06.2023 με ΑΠ: 359 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικοτήτων Νοσηλευτή/τρια, Κοινωνικού/ης Λειτουργού και Γενικών Καθηκόντων στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 29.06.2023 με ΑΠ: 359 Πρόσκληση, και μετά από την 21.07.2023 με ΑΠ: 373 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες Κοινωνικού/ης Λειτουργού, Νοσλευτή/τριας, Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικό Προσωπικό.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

 

Στον πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

 

 

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ