Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
28.07.2023

Ιατρικο Προσωπικο

Αθήνα, 28.07.23

Α.Π: 386

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Πλαίσιο της από 29.06.2023 με ΑΠ: 358 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Ιατρών στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

Σε συνέχεια της από 29.06.2023 με ΑΠ: 358 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικοτήτων Ιατρών στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 29.06.2023 με ΑΠ: 358 Πρόσκληση, και μετά και τη διεξαγωγή της σχετικής συνέντευξης καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες: Γενικός Ιατρός/Παθολόγος, Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Ιατρός Ανευ ειδικότητας, Παιδίατρος, Γυναικολόγος, Δερματολόγος, Ψυχίατρος.

ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ:

ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ/ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ:

ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ:

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ:

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ:

Στον πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

 

 

 

 

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ