Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διαμεσολαβητής/τρια
26.09.2023

ΔιαμεσολαβητηΣ/τρια

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (2) θέσεις ειδικότητας “Διαμεσολαβητή/τριας”
Ορισμένου Χρόνου στην Αθήνα

 

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου “ROM-Boost: Εργαστήριο Ενδυνάμωσης Ρομά κοινοτήτων” με κωδικό ΕΕΑ – 218 το οποίο χρηματοδοτείται από το Active citizens fund στην Ελλάδα,

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 Δύο (2) θέσεις Διαμεσολαβητή/τριας

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ιταλία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην φροντίδα υγείας των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο Rom-boost υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Για τις θέσεις Διαμεσολαβητή /τριας

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες:
 • Καταγραφή οφελουμένων σε κοινότητες ή/και ΡΟΜΑ καταυλισμούς
 • Κινητοποίηση και συγκέντρωση μελών της κοινότητας, δημιουργία ομάδων με στόχο την ενημέρωση ή/και την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Καλλιέργεια και διαχείριση επαφών με Ρομικές κοινότητες
 • Οργάνωση και υλοποίηση διερευνητικών επισκέψεων με στόχο την αξιολόγηση και την καταγραφή των αναγκών της κοινότητας
 • Οργάνωση και υλοποίηση τακτικών επισκέψεων με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ιατρική παρακολούθηση της κοινότητας / καταυλισμού
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια
 • Συμμετοχή σε ιατρικές επισκέψεις
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Προφορική και γραπτή γνώση Ελληνικών
 • Γνώση Ρομανί
 • Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εμπειρία διαπολιτισμικής επικοινωνίας: Προηγούμενη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις, σχετικές με την διαπολιτισμική εκπαίδευση, την (δημόσια) υγεία, την κοινωνική πρόνοια κλπ.
 • Εμπειρία σε δράσεις διαμεσολάβησης με κοινότητες Ρομά.
 • Βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών
Δεξιότητες:
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεων
 • Γνώση και κατανόηση του κοινωνικού και πολιτιστικού υποβάθρου των ΡΟΜΑ και των μη ΡΟΜΑ κοινοτήτων
 • Ικανότητα αξιολόγησης της τοπικής κατάστασης και των αναγκών της κοινότητας
 • Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων
 • Ικανότητα κινητοποίησης ατόμων και ομάδων
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Οι γνώσεις Αγγλικών θα συνεκτιμηθούν
 • Γνώσεις σχετικές με τον τομέα της υγείας θα συνεκτιμηθούν
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ), συμμετοχή σε προγράμματα δήμων και κοινοτήτων κλπ.