Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
04.06.2024

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα, 04.06.2024

Α.Π: 107

Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας στο Πλαίσιο της από 14.05.2024 με ΑΠ: 88 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

Σε συνέχεια της από 14.05.2024 με ΑΠ: 88 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 14.05.2024 με ΑΠ: 88 Πρόσκληση, και μετά από την 04.06.2024 με ΑΠ: 106 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης για την ειδικότητα Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ/ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Στον πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η Πράξη με τίτλο «Συνέχιση και ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 6001344, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.