Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Καρδιολόγος
14.02.2024

ΓενικοΣ ΙατροΣ/ΠαθολογοΣ/ΚαρδιολογοΣ

Αθήνα, 14.02.2024
 Αρ. Πρωτ. : 36

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση Γενικού Ιατρού/Παθολόγου/Καρδιολόγου για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της κοινότητας Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής

Σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊατρείου στην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Μία (1) θέση Γενικού Ιατρού/Παθολόγου/Καρδιολόγου

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιταλία και Τουρκία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η πρόσκληση αναφέρεται σε μία (1) θέση Γενικού Ιατρού/Παθολόγου /Καρδιολόγου, για πλήρη πενθήμερη απασχόληση

Οι βασικές αρμοδιότητες του Ιατρού για τη θέση περιλαμβάνουν:

 • Θα παρέχει ιατρική φροντίδα και αγωγή σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα.
 • Θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και θα παραπέμπει καταλλήλως τους ασθενείς στο δημόσιο σύστημα υγείας και σε κατά τόπους δομές που υπάγονται στην υγειονομική περιφέρεια.
 • Να έχει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 • Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών.
 • Συστηματικά παρακολούθηση της πορείας των ασθενών.
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών μέσω συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εργαλείου καταγραφών για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος σπουδών Ιατρικής
 • Ειδικότητα Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Καρδιολόγου
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια της ομάδας
 • Δεξιότητες οργάνωσης
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεων

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Καρδιολόγος»,  έως την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00 (βάσει ημέρας και ώρας αποστολής e-mail με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών