Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικός Συντονιστής
21.06.2024

ΙατρικοΣ ΣυντονιστηΣ

Αθήνα, 21.06.2024

Αρ. Πρωτ. : 122

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με ιδιότητα Νοσηλευτή-τριας/Μαίας,

με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης έργου με έδρα την Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για ευάλωτους πληθυσμούς

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με ιδιότητα Νοσηλευτή-τριας/Μαίας

 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ιταλία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση του Ιατρικού Συντονιστή περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα στο σχεδιασμό, στη σύνταξη και την υλοποίηση προγραμμάτων
 • Διαχείριση και Συντονισμό ομάδων και πεδίων
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής
 • Την σύνταξη ιατρικών αναφορών και σχετικών εκθέσεων των προγραμμάτων και των δράσεων των ΓτΚ
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ιατρική ομάδα του Έργου σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων υγείας μέσω τακτικών επιτόπιων επισκέψεων
 • Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού και ανάπτυξη / εφαρμογή σχεδίου ανάπτυξης ικανοτήτων
 • Εκπόνηση μελετών χαρτογράφησης αναγκών στον τομέα της υγείας
 • Παροχή νοσηλευτικών/μαιευτικών υπηρεσίών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υγείας

3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό
 3. Τίτλος σπουδών / Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Εμπειρία ως συντονιστής μονάδας υγείας ή σε παρεμφερή θέση
 6. Ειδική εργασιακή εμπειρία με μεταναστευτικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες
 7. Γενική εργασιακή εμπειρία
 8. Επιθυμητή εξειδίκευση σε δημόσια/παγκόσμια υγεία
 9. Γνώση Αγγλικών
 10. Επιθυμητή γνώση Γαλλικών
 11. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Συντονιστής- Νοσηλευτής-τρια/Μαία»  έως την Κυριακή 30 Ιουνίου.

 

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών