Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
21.04.2023

ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ

Αθήνα, 21/04/2021
Αρ. Πρωτ. : 288

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Φροντίδας Υγείας, Μείωσης Βλάβης, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Προστασίας Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Τουρκία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία και Σουηδία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Οι Γιατροί του Κόσμου εργάζονται συστηματικά για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυσμού σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας, καθώς και τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τις ομάδες και το προσωπικό της οργάνωσης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων Φροντίδας και Πρόληψης Υγείας, Μείωσης Βλάβης, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Προστασίας Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μια κοινωνικό / κοινωνική λειτουργό για την παροχή υπηρεσίων κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άτομα που διαβιούν σε επισφαλής συνθήκες και αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Για την θέση του/της Κοινωνικού/-ής Λειτουργού

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες:
• Εκπόνηση και υλοποίηση ατομικού πλάνου υποστήριξης βάσει των αρχών της Διαμεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας και της Διαπολιτισμικής Προσέγγισης
• Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής σε άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, επισφαλή στεγάση ή διαβίωση στο δρόμο
• Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε επιζώντες/επιζήσασες έμφυλης βίας (GBV)
• Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε θύματα ρατσιστικής βίας
• Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών των εξυπηρετούμενων του Ανοικτού Πολύϊατρείου και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας και διασύνδεσης με δημόσιες υπηρεσίες
• Περιοδική Χαρτογράφηση Υπηρεσιών και επικοινωνία με κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή δράσης
• Συνεργασία με εισαγγελικές αρχές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αρμόδιους φορείς για την άμεση προστασία ανηλίκων ατόμων και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
• Διαχείριση παραπομπών και ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο με δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσίων φορέων για παραπομπή εξυπηρετούμενων σε κατάλληλες υπηρεσίες.
• Συνεργασία με διαμεσολαβητές, διερμηνείς και μέλη μεταταναστευτικών, προσφυγικών κοινοτήτων
• Συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας για την πρόσβαση των εξυπηρετούμενων των Γιατρών του Κόσμου σε δημόσιες υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
• Λήψη Ιστορικού, Δημιουργία Ατομικού Φακέλου και διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
• Συνεργασία με το ιατρικό, νοσηλευτικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό των δομών και προγραμμάτων των ΓτΚ στην Περιφέρεια Αττικής.
• Συμμετοχή σε συντονιστικές, ενημερωτικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις
• Σεβασμός και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας των Γιατρών του Κόσμου και των συναφών εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της οργάνωσης

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με πληθυσμούς / ομάδες αναφοράς
• Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περίπτωσης (case management) με θύματα βίας
• Εθελοντισμός
• Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
• Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Δεξιότητες :
• Ενσυναίσθηση και άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
• Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
• Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
• Δέσμευση στις Ανθρωπιστικές Αξίες

5. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη προγραμματική δράση των Γιατρών του Κόσμου

6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Βιογραφικό
2. Τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό αναφοράς (συστατικές, βεβαιώσεις)
5. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση (συστατικές, βεβαιώσεις)
6. Εθελοντισμός (βεβαίωση)
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας:
8. Πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ
9. Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
10. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Κοινωνικός Λειτουργός – Αθήνα», έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρα 17:00.

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ οψιν
Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλέγουν για συνέντευξη

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.
Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.
Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών