Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
29.06.2023

Ιατρικο Προσωπικο

Αθήνα, 29/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 358

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την Πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού στη δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη

 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τη με αριθμ. 2623 / 14.06.2023 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη έξι (6) θέσεων εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα δύο (2) θέσεις γενικού ιατρού ή παθολόγου, μία (1) θέση παιδιάτρου, μία (1) θέση γυναικολόγου, μία (1) θέση δερματολόγου και μία (1) θέση ψυχιάτρου.

Τίτλος πράξης & Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο Υποέργου (Α/Α 1) «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

Αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», περιλαμβάνει την συνέχιση παροχής ιατρικής φροντίδας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με έμφαση σε άπορους, μακροχρόνια ανέργους, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους με χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα, μητέρες και παιδιά, ΡΟΜΑ, μετανάστες και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη θα συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στους δείκτες της Πρόσκλησης 017.4Β.11.9.2 «Συνέχιση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από δημοτικά και κοινωνικά ιατρεία», καθώς και στον ειδικό στόχο ESO4.11 «Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» και τα Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος του υποέργου

Στόχος είναι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της ενίσχυσης, διεύρυνσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στις ομάδες στόχου και με την ενσωμάτωση μίας κινητής μονάδας υγείας. Οι βασικές υπηρεσίες θα έχουν ως ακολούθως:

  • Παροχή ιατρικής φροντίδας με γενικό ιατρό, δερματολόγο, γυναικολόγο, παιδίατρο, ψυχίατρο και νοσηλευτικό προσωπικό
  • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο
  • Παροχή ιατρικής φροντίδας, την πρόληψη και προαγωγή υγείας μέσω κινητής ιατρικής μονάδας,
  • Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περίπτωσης, διασύνδεσης και κοινωνικής συμπερίληψης όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με τοπικούς φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Ωφελούμενοι  

Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, άτομα σε εισοδηματική φτώχεια, ΡΟΜΑ, αλλοδαπός πληθυσμός με δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνική φροντίδα κλπ.  της Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης και με την ενσωμάτωση της κινητής δύναται για το σύνολο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου ξεκίνησε την λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2001 με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παροχής κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών/πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ και αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βρίσκεται στην οδό  Πτολεμαίων 29Α (εντός στοάς) και λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα, καθημερινές 08.00-16.00.

Το Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στοχεύει στη προστασία της υγείας ατόμων, γονέων και παιδιών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής αποστέρησης ή διαβιούν σε συνθήκες ένδειας και στεγαστικής επισφάλειας μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου ιατρό-κοινωνικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι του Ανοιχτού Πολυϊατρείου των ΓτΚ είναι κατά προτεραιότητα οι δημότες της στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκης αλλά και όλα τα άτομα που αναζητούν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπως η μακροχρόνια ανεργία, η έλλειψη εισοδήματος, οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, στερούνται πρόσβασης ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και τα παιδιά που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες και ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε επισφαλή και προσωρινά καταλύματα.

Οι Γιατροί του Κόσμου ακολουθώντας μία ολιστική παρέμβαση που περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οικογενειακού προγραμματισμού, παιδιατρικού ελέγχου, εμβολιαστικής κάλυψης καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες, προσπαθούν να διαφυλάξουν την έγκαιρη πρόσβαση των ατόμων που είναι αντιμέτωπα με την φτώχεια και την έλλειψη εισοδήματος, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατά αυτό τον τρόπο να προλάβουν την επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας τους αλλά και την επίπτωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ανάπτυξη και τη κοινωνικοποίηση των παιδιών τους.

Κινητή μονάδα υγείας

Παράλληλα, μία (1) κινητή μονάδα υγείας επεκτείνει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας εξορμήσεις σε περιοχές και κοινότητες όπου εντοπίζεται άστεγος πληθυσμός, πληθυσμιακές ομάδες Ρομά, άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και άλλοι «πληθυσμοί κλειδιά» για τη δημόσια υγεία και διενεργεί πράξεις φροντίδας υγείας, πρόληψης, διάγνωσης λοιμωδών νοσημάτων και άμεσης βοήθειας διασυνδέοντας αυτές τις ομάδες με τις σταθερές υπηρεσίες του Πολυϊατρείου, μεριμνώντας την ίδια στιγμή για την στέγαση τους, την κοινωνική τους φροντίδα, την ένταξη τους σε θεραπευτικά προγράμματα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επίσης η Κινητή Μονάδα Υγείας αξιοποιείται για επισκέψεις στο σύνολο των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για δράσεις πρόληψης υγείας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και μαζικής εμβολιαστικής κάλυψης τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ωφελούμενα άτομα δομών κοινωνικής προστασίας, δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και σε σχολικές μονάδες. Σε επίπεδο ετοιμότητας και απόκρισης σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις, η Κινητή Μονάδα Υγείας μπορεί να συνδράμει με την απαιτούμενη στελέχωση στην άμεση βοήθεια και ανακούφιση των πληττόμενων κοινοτήτων.

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-