Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια 'Η Βοηθός Νοσηλευτή
31.01.2024

ΝοσηλευτηΣ/τρια 'Η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη

Αθήνα, 31/01/2024

Α.Π: 24

Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων στο Πλαίσιο της από 16.01.2024 με ΑΠ: 09 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Β.Νοσηλευτή στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, της Πράξης: Υποέργο (1) «Συνέχιση λειτουργίας Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002269, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021 – 2027, της Δράσης 4.12.1.1 Δομές Αστέγων.

Σε συνέχεια της από 16.01.2024 με Α.Π.: 09 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Β.Νοσηλευτή στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, της Πράξης: Υποέργο (1) «Συνέχιση λειτουργίας Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002269, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021 – 2027, της Δράσης 4.12.1.1 Δομές Αστέγων, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι ΓτΚ προβαίνουν στην κατάρτιση του προσωρινού πίνακα κατάταξης των αξιολογηθέντων.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 16.01.2024 με ΑΠ: 09 Πρόσκληση, και μετά από την από 31.01.2024 με ΑΠ: 23 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), η οποία είχε συσταθεί με την από 25.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις και καταρτίστηκε ο ακόλουθος προσωρινός πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα του/της Νοσηλευτή/τριας ή Β.Νοσηλευτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Στον προσωρινό πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και του επιθέτου, καθώς και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι με βάσει τα οριζόμενα στην από 16.01.2024 με ΑΠ: 09 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα για κατάθεση ενστάσεων εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα: www.mdmgreece.gr με επίσημη επιστολή σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του φορέα (Σαπφούς 12, 5ος όροφος), μεταξύ 10.00 π.μ. και 14.00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες και εντός προθεσμίας. Η ένσταση θα πρέπει να κατατεθεί εντός προθεσμίας στην έδρα του φορέα με αιτιολογημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, η ΕΑΑ θα επανεξετάσει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ