Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια ‘Η Βοηθός Νοσηλευτή
06.02.2024

ΝοσηλευτηΣ/τρια ‘Η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη

Αθήνα, 06/02/2024

Α.Π: 29

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων στο Πλαίσιο της από 16.01.2024 με ΑΠ: 09 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Β.Νοσηλευτή στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, της Πράξης: Υποέργο (1) «Συνέχιση λειτουργίας Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002269, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021 – 2027, της Δράσης 4.12.1.1 Δομές Αστέγων

Σε συνέχεια της από 16.01.2024 με Α.Π.: 09 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Β.Νοσηλευτή  στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, της Πράξης: Υποέργο (1) «Συνέχιση λειτουργίας Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002269, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021 – 2027, της Δράσης 4.12.1.1 Δομές Αστέγων,  οι ΓτΚ προβαίνουν στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης των αξιολογηθέντων.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 16.01.2024 με ΑΠ: 09 Πρόσκληση, και μετά από την από 31.01.2024 με ΑΠ: 23 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ), η οποία είχε συσταθεί με την από 25.08.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις και καταρτίστηκε ο ακόλουθος τελικός πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα του Νοσηλευτή/τριας ή Β. Νοσηλευτή.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Στον τελικό πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και του επιθέτου, καθώς και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ