Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια ή Βοηθός Νοσηλευτή
26.03.2024

ΝοσηλευτηΣ/τρια η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη

Αθήνα, 26.03.24

Α.Π: 64

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Νοσηλευτή/τριας ή Β. Νοσηλευτή Κινητής στο Πλαίσιο της από 27.02.2024 με ΑΠ: 41 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Νοσηλευτή/τριας ή Β. Νοσηλευτή στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

Σε συνέχεια της από 27.02.2024 με ΑΠ: 41 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Νοσηλευτή/τριας ή Β. Νοσηλευτή στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 27.02.2024 με ΑΠ: 41 Πρόσκληση, και μετά και τη διεξαγωγή της σχετικής συνέντευξης καταρτίστηκε ο ακόλουθος πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα: Νοσηλευτής/τρια ή Β. Νοσηλευτή Κινητής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

Στον πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η Πράξη με τίτλο «Συνέχιση και ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 6001344, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.