Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Fundraising & Communications Officer
09.02.2024

Fundraising & Communications Officer

Αθήνα, 09.02.2024

 Αρ. Πρωτ. : 31

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για μία (1) θέση Fundraising & Communications Officer για στελέχωση του Τμήματος Επικοινωνίας με έδρα την Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για ευάλωτους πληθυσμούς

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Fundraising & Communications Officer πλήρους απασχόλησης

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Ιταλία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η πρόσκληση αναφέρεται σε μία (1) θέση Fundraising & Communications Officer, για πλήρη πενθήμερη απασχόληση.

Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση Fundraising & Communications Officer περιλαμβάνουν:

 • Τη διαχείριση της Social media παρουσίας της Οργάνωσης και των προγραμμάτων της
 • Την online διαφήμιση του έργου της Oργάνωσης
 • Τη δημιουργία υλικών επικοινωνίας για τους σκοπούς της Οργάνωσης
 • Τη διαχείριση εξωτερικών συνεργατών της Οργάνωσης
 • Τη συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων για τους σκοπούς της Οργάνωσης
 • Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής της οργάνωσης και υλικού επικοινωνίας σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Τον εντοπισμό ευκαιριών δημόσιας παρέμβασης της οργάνωσης για την αύξηση του αντικτύπου της
 • Την συμμετοχή σε καμπάνιες, δίκτυα και πρωτοβουλίες μαζί με άλλες οργανώσεις, με σκοπό την ανάδειξη της οργάνωσης και την αύξηση της προβολής της
 • Την αναγνώριση αναγκών χρηματοδότησης των εκάστοτε προγραμμάτων
 • Την κατάρτιση σχεδίου εύρεσης πόρων για την επίτευξη των οικονομικών στόχων του οργανισμού
 • Τον εντοπισμό πιθανών χορηγών, την παρουσίαση του οργανισμού, την ανάπτυξη σχέσεων και την εξασφάλιση χορηγιών και συνεργασιών
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αύξηση των εσόδων του οργανισμού.
 • Την συνεργασία με το λογιστήριο της οργάνωσης για τον οικονομικό απολογισμό όλων των ενεργειών

Τα απαραίτητα προσόντα περιλαμβάνουν:

 • Σπουδές σε ΜΜΕ, Μάρκετινγκ και επικοινωνία ή συναφή αντικείμενα
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά και ικανότητα συγγραφής και μετάφρασης άρθρων και ανακοινώσεων από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο
 • Πολύ καλή γνώση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα Instagram, Facebook και LinkedIn
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office
 • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας
 • Εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κλπ

Προσωπικές Δεξιότητες/Ικανότητες:

 • Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων ,των ιδρυμάτων και των ΜΚΟ
 • Ικανότητα αξιολόγησης των ζητημάτων της επικαιρότητας που σχετίζονται με την οργάνωση
 • Ικανότητα δικτύωσης με δημοσιογράφους και ΜΜΕ
 • Σωστός προγραμματισμός και οργάνωση, διαχειριστικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δυνατότητα προσαρμογής με σκοπό την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων που τίθενται
 • Γνήσιο ενδιαφέρων για την κοινωνική προσφορά
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης συνεργασίας
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά και Ελληνικά συνοδευόμενο από φωτογραφία μαζί με συνοδευτική επιστολή τεκμηρίωσης ενδιαφέροντος για τη θέση καθώς και την υπογεγραμμένη “Δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων” που επισυνάπτεται, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη “Fundraising & Communications Officer” έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.

Στην τελική φάση της αξιολόγησής θα ζητηθούν από τους/τις υποψήφιους/ες αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας.

Εκπρόθεσμες η ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ οψιν.

Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλέγουν για συνέντευξη

 

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.