Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
14.05.2024

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα, 14/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 88

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»,  Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τη με αριθμ. 2623 / 14.06.2023 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα μία (1) θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου ή ιατρού άνευ ειδικότητας.

 

Τίτλος πράξης & Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο Υποέργου (Α/Α 1) «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

Αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», περιλαμβάνει την συνέχιση παροχής ιατρικής φροντίδας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με έμφαση σε άπορους, μακροχρόνια ανέργους, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους με χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα, μητέρες και παιδιά, ΡΟΜΑ, μετανάστες και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη θα συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στους δείκτες της Πρόσκλησης 017.4Β.11.9.2 «Συνέχιση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από δημοτικά και κοινωνικά ιατρεία», καθώς και στον ειδικό στόχο ESO4.11 «Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» και τα Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος του υποέργου

Στόχος είναι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της ενίσχυσης, διεύρυνσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στις ομάδες στόχου και με την ενσωμάτωση μίας κινητής μονάδας υγείας. Οι βασικές υπηρεσίες θα έχουν ως ακολούθως:

  • Παροχή ιατρικής φροντίδας με γενικό ιατρό, δερματολόγο, γυναικολόγο, παιδίατρο, ψυχίατρο και νοσηλευτικό προσωπικό
  • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο
  • Παροχή ιατρικής φροντίδας, την πρόληψη και προαγωγή υγείας μέσω κινητής ιατρικής μονάδας,
  • Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περίπτωσης, διασύνδεσης και κοινωνικής συμπερίληψης όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με τοπικούς φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.
Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, άτομα σε εισοδηματική φτώχεια, ΡΟΜΑ, αλλοδαπός πληθυσμός με δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνική φροντίδα κλπ.  της Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης και με την ενσωμάτωση της κινητής δύναται για το σύνολο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου ξεκίνησε την λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2001 με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παροχής κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών/πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ και αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βρίσκεται στην οδό  Πτολεμαίων 29Α (εντός στοάς) και λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα, καθημερινές 08.00-16.00.

Το Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στοχεύει στη προστασία της υγείας ατόμων, γονέων και παιδιών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής αποστέρησης ή διαβιούν σε συνθήκες ένδειας και στεγαστικής επισφάλειας μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου ιατρό-κοινωνικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι του Ανοιχτού Πολυϊατρείου των ΓτΚ είναι κατά προτεραιότητα οι δημότες της στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκης αλλά και όλα τα άτομα που αναζητούν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπως η μακροχρόνια ανεργία, η έλλειψη εισοδήματος, οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, στερούνται πρόσβασης ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και τα παιδιά που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες και ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε επισφαλή και προσωρινά καταλύματα.

Οι Γιατροί του Κόσμου ακολουθώντας μία ολιστική παρέμβαση που περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οικογενειακού προγραμματισμού, παιδιατρικού ελέγχου, εμβολιαστικής κάλυψης καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες, προσπαθούν να διαφυλάξουν την έγκαιρη πρόσβαση των ατόμων που είναι αντιμέτωπα με την φτώχεια και την έλλειψη εισοδήματος, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατά αυτό τον τρόπο να προλάβουν την επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας τους αλλά και την επίπτωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ανάπτυξη και τη κοινωνικοποίηση των παιδιών τους.

Παράλληλα, μία (1) κινητή μονάδα υγείας επεκτείνει τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας εξορμήσεις σε περιοχές και κοινότητες όπου εντοπίζεται άστεγος πληθυσμός, πληθυσμιακές ομάδες Ρομά, άτομα που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και άλλοι «πληθυσμοί κλειδιά» για τη δημόσια υγεία και διενεργεί πράξεις φροντίδας υγείας, πρόληψης, διάγνωσης λοιμωδών νοσημάτων και άμεσης βοήθειας διασυνδέοντας αυτές τις ομάδες με τις σταθερές υπηρεσίες του Πολυϊατρείου, μεριμνώντας την ίδια στιγμή για την στέγαση τους, την κοινωνική τους φροντίδα, την ένταξη τους σε θεραπευτικά προγράμματα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επίσης η Κινητή Μονάδα Υγείας αξιοποιείται για επισκέψεις στο σύνολο των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για δράσεις πρόληψης υγείας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και μαζικής εμβολιαστικής κάλυψης τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ωφελούμενα άτομα δομών κοινωνικής προστασίας, δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και σε σχολικές μονάδες. Σε επίπεδο ετοιμότητας και απόκρισης σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις, η Κινητή Μονάδα Υγείας μπορεί να συνδράμει με την απαιτούμενη στελέχωση στην άμεση βοήθεια και ανακούφιση των πληττόμενων κοινοτήτων.

Προφίλ του Δικαιούχου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός όμως ότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους εμποδίζει από το να μιλούν ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν τους κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της σιωπηρής διπλωματίας, είτε μέσω της παρέμβασής μας στα ΜΜΕ.

Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Η πρώτη και κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Ωστόσο, οι δράσεις επεκτείνονται και πέρα από το πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική εμπειρία, οι Γιατροί του Κόσμου μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης της πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην υγεία και να διασφαλίσουν ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Ο/Η επιλεχθείς/είσα θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου αλλά και της Κινητής Μονάδας των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη από την ημερομηνία πρόσληψής του/της έως και τις 30.06.2026, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος. Το Σωματείο δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς της σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το Σωματείο.

Παραδοτέα μίσθωσης έργου

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται κατόπιν των μηνιαίων τμηματικών παραλαβών, ήτοι εκθέσεων υλοποίησης έργου, με τη μορφή παραδοτέων μηνιαίων εκθέσεων ανά ιατρική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του έργου, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την τμηματική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων, η δε εξόφληση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και την τελική παραλαβή της κάθε μηνιαίας παραδοτέας έκθεσης. Το κόστος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών για την ζητούμενη ειδικότητα για εκ περιτροπής παροχή υπηρεσιών στη κινητή μονάδα ( 12 ώρες/εβδομάδα) ανέρχεται σε 900,00€ (εννιακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η καταβολή από το Σωματείο του ποσού για το παραχθέν έργο δύναται να γίνεται τμηματικά και ανά μήνα, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

  • Μετά από πιστοποίηση του παραχθέντος τμήματος του έργου ανά μήνα και με βάσει τη σχετική έκθεση πιστοποίησης.
  • Την πιστοποίηση της Επιτροπής Πιστοποίησης και Παραλαβής Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ).
  • Την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
Απαιτούμενες δεξιότητες, τυπικά προσόντα & δικαιολογητικά συμμετοχής

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για την στελέχωση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για την εξής ειδικότητα:

Σημείωση: Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες για τους άνδρες, το οποίο αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α (πλήρες). Το Πιστοποιητικό Τύπου Α αφορά όσους έχουν υπηρετήσει ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από την υποχρέωση. Έκδοση μέσω ΚΕΠ.

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (10 μόρια για κάθε μήνα έως τους 60 μήνες)

Αποδεικνύεται με την υποβολή συμβάσεων έργων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, κλπ.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών, κλπ.

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για κάθε ένα από τα κάτωθι κριτήρια υπάρχει αντίστοιχη μοριοδότηση ώστε να προκύψει η Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) του κάθε ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη (ΣΒ) θα λαμβάνεται υπόψη ο Βαθμός Πτυχίου και, αν αυτές συμπίπτουν, θα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος Εργασιακής Εμπειρίας.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο. Είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών. Υπόδειγμα της αίτησης αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα σε σφραγισμένο φάκελο:

  1. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των κριτηρίων επιλογής που αναγράφονται στους πίνακες της Πρόσκλησης. 
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα όσα αναγράφει στο βιογραφικό σημείωμα όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον επιλεγεί.

Ο υποψήφιος σημειώνει απ’ έξω από τον φάκελο τα στοιχεία αλληλογραφίας και τη θέση εργασίας. Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση ΜΟΝΟ για μία θέση εργασίας. Η αίτηση θα  υποβάλλεται σε φάκελο και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ε. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά μοριοδότησης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του http://www.mdmgreece.gr . Κατάθεση ενστάσεων είναι δυνατή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών στο πρωτόκολλο του φορέα, με αιτιολογημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης θα επανεξετάσει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

ΣΤ. ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου http://www.mdmgreece.gr, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού Θεσσαλονίκης: α) εφημερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης» και β) εφημερίδα «Μακεδονικές Αγγελίες». Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης γίνεται στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου. 

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Γκόβαρη Αγγελική. 

Αθήνα, 14/05/2024

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Η Πράξη με τίτλο «Συνέχιση και ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με κωδικό ΟΠΣ 6001344, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.