Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Μέριμνα για τα εκτοπισθέντα άτομα
Προσβαση στην Υγεια

Μεριμνα για τα εκτοπισθεντα ατομα

Το πρόγραμμα Μέριμνα για εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία, που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα, αφορά στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη παροχή φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκτοπισθέντα άτομα και πολίτες από την Ουκρανία οι οποίοι αναζητούν Διεθνή Προστασία στην Ελλάδα ή και απολαμβάνουν το καθεστώς Προσωρινής Προστασίας σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Μαρτίου 2022 που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας 2001/55/ΕΚ και έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινής προστασίας.

Οι Γιατροί του Κόσμου οργανώνουν και λειτουργούν σε καθημερινή βάση ένα ολοκληρωμένο και διατομεακό σύστημα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο τη προσέγγιση διαχείρισης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου κάθε ωφελούμενου, στοχεύοντας στην ανακούφιση και φροντίδα των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία στην Ελλάδα.

Βασικό ρόλο στο σύστημα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διαδραματίζουν εκπαιδευμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Γιατροί, Νοσηλευτές και Διαμεσολαβητές ενισχύοντας την άμεση πρόσβαση των ωφελούμενων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο κάλυψης των έκτακτων αναγκών των προσφύγων και εκτοπισμένων από την Ουκρανία στην Ελλάδα, παρέχονται μέσα από τις δομές των Γιατρών του Κόσμου οι ακόλουθες υπηρεσίες και παροχές:

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ιατρείο για την περίθαλψη και την παρακολούθηση ατόμων με χρόνια και μη μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Φροντίδα Υγείας Παιδιού (Παιδιατρικός έλεγχος και υπηρεσίες φροντίδας του βρέφους και του παιδιού)
 • Φροντίδα Υγείας της Γυναίκας (οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, προγεννητική, περιγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη)
 • Ενημέρωση και Εμβολιασμός κατά της Covid19
 • Ορθοπεδικό Ιατρείο
 • Καρδιολογικό Ιατρείο
 • Διαχείριση παραπομπών σε Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Επείγουσα Κάλυψη Φαρμακευτικών Αναγκών
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας
 • Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και ενδυνάμωση ενηλίκων και παιδιών
 • Απομείωση του ψυχολογικού άγχους και διαχείριση του στρες
 • Εξατομικευμένες συνεδρίες ψυχολογικής βοήθειας και ψυχο-εκπαίδευσης σε ευάλωτους εκτοπισμένους Ουκρανούς πολίτες
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας
Παροχή Κοινωνικής Βοήθειας και Διοικητικής Υποστήριξης (Help Desk)
 • Υποστήριξη διοικητικών θεμάτων και επίλυση προβλημάτων δημόσιας διοίκησης (έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Κάρτας Ανεργίας κα.)
 • Κοινωνική Συμβουλευτική (Προώθηση στην αγορά εργασίας, εύρεση στεγαστικής λύσης)
 • Προώθηση και διευκόλυνση της εγγραφής παιδιών σε σχολεία και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
 • Παροχή διερμηνείας από την ουκρανική ή ρωσική στην ελληνική γλώσσα
 • Παροχή υλικής / επισιτιστικής βοήθειας

Στόχος της πράξης είναι η εξυπηρέτηση και κάλυψη τουλάχιστον 800 μοναδικών ωφελούμενων που διαβιούν στις ευρύτερες περιοχής της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων το 35% αφορά σε παιδιά και το 65% σε ενήλικες, εκ των οποίων το  68% αφορά γυναίκες και κορίτσια και το 32% άνδρες και αγόρια.

Το πρόγραμμα Μέριμνα για εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην από 12/05/2022 Πρόσκληση 4 με ΑΔΑ: 6ΕΗ946ΜΤΛΡ-4ΑΚ «Για την υποβολή και χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της Περιόδου 2014-2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων».

H υλοποιήση της πράξης περιλαμβάνει μία σειρά εσωτερικών πρωτοκόλλων και διαδικασίων που στόχο έχουν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι βασικές αρχές που διέπουν οριζοντίως το σύστημα παροχής υπηρεσιών της πράξης είναι:

 • Σεβασμός της διαφορετικότητας, του φύλου, της ηλικίας,
 • Αρχή της Μη Βλάβης
 • Συνεργασία με συναίνεση του ωφελούμενου σε όλα τα στάδια υποστήριξης
 • Συμμετοχή της Κοινότητας
 • Προστασία των παιδιών, των εμποδιζόμενων ατόμων και των ευάλωτων ενηλίκων
 • Πρόληψη και Προστασία από εκμετάλλευση, παρενόχληση, κακοποίηση
 • Ευελιξία και προσαρμογή βάσει των αντικειμενικών συνθηκών στο πεδίο

 

Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants 2014-2021) μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα EEA Grants αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς.