ΑναφορεΣ - 02.11.2022

OP.E.N. | MHPSS and PFA Assessement

OP.E.N | MHPSS and PFA Assessement, Tools, Best practices in School Settings

Η συλλογή των εργαλείων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καθώς και η διεξαγωγή της έρευνας μέσω συνεντεύξεων ημιδομημένης μορφής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου OP.EN (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953): “Developing a tool to assess the need for Psychological First Aid to adolescents school pupils”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φορείς υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος, το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις οργανώσεις Citizens in Power και Syncnify. Το παρόν πρόγραμμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης “ΚΑ210-SCH Small scale partnerships in school education” και εποπτεύεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Το σχέδιο OP.E.N λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης- οι στόχοι του δίνουν προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και λοιπούς επαγγελματίες που απασχολούνται στο σχολικό περιβάλλον. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για την εφαρμογή καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη μάθηση.

Η συλλογή των παρακάτω διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μαζί με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην σύντομη έρευνα γύρω από τις ανάγκες των σχολείων έγκειται στην προσπάθεια να γεφυρωθούν οι γνώσεις που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό επιστημονικό χώρο με τα πραγματικά γεγονότα και τις πρακτικές που απαντώνται απευθείας στη σχολική κοινότητα.

Η απόδοση ενός τέτοιου συνόλου εργαλείων που να είναι απλά στη χρήση και που μπορούν να λειτουργήσουν συμβουλευτικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την κατάλληλη συμμετοχή των προαναφερθέντων ατόμων στη διαδικασία της συνδιαμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές προκλήσεις, καθώς και τις προτάσεις των ίδιων των επαγγελματιών.

Το υλικό του έργου αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή ή το Ελληνικό Εθνικό Πρακτορείο δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

OP.EN | “Developing a tool to assess the need for Psychological First Aid to adolescents school pupils”

Το σχέδιο OP.E.N (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953)”Developing a Tool to assess the need for Psychological First Aid to adolescents school pupils” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο δράσης KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education και εποπτεύεται από το  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο έχει τον ρόλο Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027. Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία τεσσάρων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα (Γιατροί του Κόσμου – Συντονιστής Έργου), την Γαλλία (Syncnify) και την Κύπρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Citizens In Power).