Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Rom-boost | Οδηγός εκπαίδευσης
Ενημερωτικο υλικο - 02.04.2024

Rom-boost | ΟδηγοΣ εκπαιδευσηΣ

Η μεθοδολογία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι μικτή. Βασίζεται στις γενικές μεθοδολογικές αρχές που διέπουν την εκπαίδευση Ρομά, εμπεριέχοντας στοιχεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να διερευνήσουν κριτικά τις (πολιτισμικές ή άλλες) παραδοχές τους, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και ασφάλειας που καθιστά εφικτή την ανάπτυξη του διαλόγου και μεγιστοποιεί την προσωπική εμπλοκή και την αλληλεπίδραση. Εφαρμόζει επίσης τακτικές «ανοικτού σχολείου» οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για ιδιαίτερα κοινά (όπως οι Ρομά) και περιβάλλοντα.

Η βελτίωση της εκπαίδευσης για τις κοινότητες των Ρομά απαιτεί μια ολοκληρωμένη και πολιτισμικά ευαίσθητη προσέγγιση. Η μεθοδολογία για την εκπαίδευση των Ρομά θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις μοναδικές προκλήσεις και ανάγκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών διαφορών, των γλωσσικών εμποδίων και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Ακολουθούν οι γενικές μεθοδολογικές αρχές για την εκπαίδευση των Ρομά που ακολουθεί το συγκεκριμένο έργο:

1. Πολιτισμική ευαισθησία

  • Πρόγραμμα σπουδών χωρίς αποκλεισμούς: Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αντανακλά το πολιτισμικό υπόβαθρο της κοινότητας των Ρομά. Η ιστορία, οι παραδόσεις και η γλώσσα της κοινότητας έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό υλικό.
  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Οι ΓτΚ παρέχουν κατάρτιση στους εκπαιδευτές για την κατανόηση και τον σεβασμό του πολιτισμού των Ρομά. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

2. Ενσωμάτωση της γλώσσας

Πολυγλωσσική εκπαίδευση: Αναγνώριση και σεβασμός των διαφορετικών γλωσσών που μιλούνται στην κοινότητα των Ρομά. Οι παρουσιάσεις και οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται με τη συμμετοχή μελών της κοινότητας που δρουν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, χρησιμοποιώντας και τις τοπικές γλώσσες.

3. Συμμετοχή της κοινότητας

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινότητας ώστε να είναι προσιτό, κατανοητό και να μην θίγει την αξιοπρέπεια της ομάδας-στόχου.

4. Μέτρα κατά των διακρίσεων

Οι ΓτΚ εμφανίζουν μηδενική ανοχή στις διακρίσεις και τον ρατσισμό. Το θέμα του ρατσισμού αποτελεί ολοκληρωμένη ενότητα εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνεται στο υλικό ενώ το θέμα των διακρίσεων αναδεικνύεται στις περισσότερες εκπαιδευτικές παρουσιάσεις οι οποίες στοχεύουν στη μείωση του χάσματος ανάμεσα στις κοινότητες Ρομά και τον υπόλοιπο πληθυσμό της Ελλάδας, προσφέροντας επιπλέον γνώσεις και πρακτικές στον πληθυσμό Ρομά αναφορικά με την προστασία και την σωστά στοχευμένη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και τους υπάρχοντες μηχανισμούς καταγγελίας. Η προώθηση της κατανόησης και του σεβασμού της διαφορετικότητας διατρέχουν οριζόντια όλες τις εκπαιδεύσεις αποτελώντας επίσης μέρος του απώτερου στόχου του έργου.

5. Προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές ενότητες

Η εφαρμογή ενός στοχευμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση των μαθησιακών κενών και την παροχή πρόσθετης υποστήριξης στους συμμετέχοντες προωθεί επίσης την επαγγελματική κατάρτιση για ευκαιρίες απασχόλησης που ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Η συλλογή δεδομένων, η παρακολούθηση και η τακτική αξιολόγηση είναι επιπλέον προϋποθέσεις και μέτρα που λαμβάνουν οι ΓτΚ με στόχο την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και την ανάλογη προσαρμογή των στρατηγικών εκπαίδευσης, εάν και εφόσον χρειαστεί.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Το έργο Rom-boost υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr