Επειγουσα Ανταποκριση

Fill the MHPSS Gap

Κύριοι στόχοι του προγράμματος Fill the MHPSS Gap των Γιατρών του Κόσμου για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των ανθρώπων στην Ουκρανία, είναι ο καθορισμός ενός μοντέλου ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της ψυχικής υγείας σε επιλεγμένες κοινότητες (hromadas) 3 περιφερειών της Ουκρανίας (Sumy, Chernivtsy, Odesa), καθώς και η υποστήριξη της εφαρμογής του μοντέλου αυτού σε συνεργασία με τις εθνικές και τοπικές αρχές και η αξιολόγηση της εφαρμογής του με απώτερο στόχο τη βελτίωση και την ενδεχόμενη επέκτασή του.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΓτΚ-Ελλάδας εμπλέκουν εμπειρογνώμονες με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο οι οποίοι διεξάγουν επιτόπια έρευνα στο επίπεδο της κοινότητας προκειμένου να εντοπίσουν τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα κενά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης οι ΓτΚ εργάζονται για την ευαισθητοποίηση των ασθενών, αυξάνοντας έτσι την πρόσβαση σε απαραίτητες και αποδεκτές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (MHPSS). Τέλος, οι Γιατροί του Κόσμου θα καθορίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες στην περιοχή δράσης τους και θα εκπαιδεύσουν τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους επαγγελματίες υγείας και  μέλη της κοινότητας στις ενότητες mhGAP και PM+ του ΠΟΥ.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παράσχει στην κυβέρνηση της Ουκρανίας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο MHPSS για την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Το μοντέλο θα πρέπει να ταιριάζει τόσο στις κοινότητες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες όσο και στις κοινότητες που είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην πολεμική βία. Το μοντέλο προβλέπεται να είναι εφικτό τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές κοινότητες με έμφαση στις αγροτικές περιοχές.
  2. Το μοντέλο MHPSS που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις περιοχές Chernivtsi, Sumy και Odesa.
  3. Η ομάδα έργου θα επανεξετάσει την εφαρμογή του μοντέλου και θα παράσχει συστάσεις για τη βελτίωσή του και την επέκτασή του.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ

H Ουκρανία κάνει μια συνεχόμενη προσπάθεια να υπερασπιστεί και να διατηρήσει τις δημόσιες υπηρεσίες της εν μέσω της ρωσικής επίθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και της  ψυχικής υγείας με στόχο τον τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας της. Και ενώ τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της μεταρρύθμισης έχουν ήδη φανεί, περισσότερη προσπάθεια και μια ολιστική προσέγγιση χρειάζονται ώστε τα αποτελέσματα αυτά να διασφαλιστούν στη μακρά διάρκεια.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα ψυχικής υγείας, διαταράσσοντας τις αναγκαίες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Την ίδια στιγμή, ο φόβος και το άγχος από την έκθεση στη βία και το τραύμα, μαζί με τους στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκτοπισμό, τον χωρισμό των οικογενειών και την απώλεια των μέσων διαβίωσης, έχουν αυξηθεί για όλους τους πολίτες καθώς ο πόλεμος έχει κλιμακωθεί.

Παγκόσμια Τράπεζα

Η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) έχει υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο τόσο επιχειρησιακών έργων όσο και έργων τεχνικής βοήθειας. Η Τράπεζα διαθέτει ενεργό χαρτοφυλάκιο στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Tην εκτέλεση συμβουλευτικών και αναλυτικών εργασίες οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας
  • Tον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας και
  • Tην αντιμετώπιση της Covid-19